Ciepłownia Miejska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością rozpoczęła działalność w dniu 09 listopada 2000r. w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy Ciepłownia Miejska w Szydłowcu. Spółka została zarejestrowana w dniu 08 listopada 2000r w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 2250. Akt powołujący Spółkę do życia podpisano w dniu 02 listopada 2000 r. W dniu 11.02.2002r. w oparciu o złożony wniosek Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000090177. Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Spółka została zawiązana na czas nieograniczony. Zakres działalności Ciepłowni Miejskiej określa umowa spółki. Spółka posiada koncesję na wytwarzanie i przesyłanie energii cieplnej.

Początki działalności energetyki cieplnej w Szydłowcu datowane są na lata sześćdziesiąte. Były to kotłownie lokalne - źródła ciepła o tzw. niskiej emisji. Energetyka cieplna w Szydłowcu w tamtym okresie działała w strukturach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 1974r.wszystkie źródła zaopatrujące w ciepło zasoby mieszkaniowe w Szydłowcu zostały przejęte przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radomiu którego jednostką nadrzędną było Zjednoczenie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kielcach. W 1975r. Po wprowadzeniu w życie nowego podziału administracyjnego kraju powołane zostało województwo radomskie a miasto Radom zostało siedzibą władz wojewódzkich. Wojewoda Radomski mocą Zarządzenia Nr.14/75 z dnia 08.07.1975r. Przekształcił Rejonowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w skład którego wchodził Zakład Energetyki Cieplnej Szydłowiec, posiadający sześć kotłowni lokalnych opalanych węglem i koksem. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radomiu na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych rozpoczęło w Szydłowcu inwestycję mającą na celu oddanie do użytku i uruchomienie kotłowni systemowej przy ulicy Kolejowej 21. W tych też latach wybudowano sieci cieplne łączące budowaną Ciepłownię z dwoma kotłowniami na Oś. "Wschód" i kotłownią na ul. Kolejowa 1. Po zakończeniu budowy Ciepłowni, kotłownie zostały zlikwidowane, a w ich miejsce wybudowano wymiennikowe węzły cieplne. Inwestycje zakończono w 1984r. i przekazano ją do eksploatacji. Kotłownia wyposażona została w trzy kotły wodne typu WR10 o mocy nominalnej 11.63MWt każdy. W międzyczasie wykonano podstawowe odcinki sieci ciepłowniczych, umożliwiając wyprowadzenie mocy cieplnej z oddanego obiektu. Łączna długość sieci cieplnych przekracza obecnie 8km. Dało to możliwość podjęcia działań zmierzających do likwidacji pozostałych małych, o niskiej sprawności, źródeł ciepła rozlokowanych na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych.

W 1992 roku kotłownia systemowa została przekazana Samorządowi miasta Szydłowiec. Do roku 1994 kotłownia wraz z sieciami cieplnymi eksploatowana była w dalszym ciągu przez WPEC Radom. Pełne usamodzielnienie nastąpiło w roku 1994, w którym to powołano do życia Zakład Budżetowy Gminy - Ciepłownia Miejska. W strukturach administracyjnych samorządu Zakład działał do momentu przekształcenia w spółkę prawa handlowego. W tej formie prawnej Spółka działa do chwili obecnej, wypełniając przypisaną jej misję - gwaranta bezpieczeństwa energetycznego i zaopatrzenia w energię cieplną mieszkańców miasta Szydłowiec.


adres: ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec,NIP 799-18-29-245, KRS 0000090177 tel.: 048/617-08-82, fax.: 048/617-56-73
e-mail: ceplowniaszydlowiec@interia.pl

2006 © CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o. w SZYDŁOWCU. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: