Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym „Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od zaworów odcinających przy ulicy Wschodniej 19 do ul. Kościuszki 170”. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania: „Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od zaworów odcinających przy ulicy Wschodniej 19 do ul. Kościuszki 170”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka rozdzielczej sieci ciepowniczej Dn 80/160 i mniejszej, zbudowanej w technologii rur preizolowanych na początku lat 90-tych i znajdującej się w złym stanie technicznym, ułożonej na głębokośći około 2,5m, według dokumentacji projektowej znajdującej się w posiadaniu zamawiającego. Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie zamawiającego i będzie udostępniona oferentom w dniach roboczych w godzinach 7 do 15. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela upważniona przez zamawiającego osoba – Pan inż. Kamiński Tadeusz, tel. 048 617 08 82.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa SIWZ dostępna w siedzibie zamawiającego i na niniejszej stronie internetowej wraz z projektem umowy oraz przedmiarem robót.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2019r. o godzinie 11,30.
Kryteria oceny ofert:
Cena – 85 pkt
Okres przerwy w dostarczaniu ciepła do odbiorców – 10pkt
Okres rękojmi według badanej oferty – 5 pkt
Dokumenty do pobrania: formularz oferty, Opis techniczny, SIWZ, Informacja BIOZ, Przedmiar, Protokół NK, Rys 1, Rys 2, Rys 3, Rys 4, Rys 5, Umowa.