Kilka słów

O NAS

Ciepłownia
Miejska

Sp z o.o. w Szydłowcu

Ciepłownia Miejska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działa w mieście Szydłowiec w województwie mazowieckim. Działalność Spółki oparta została na Kodeksie spółek handlowych oraz na ustawie Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym w skład którego wchodzą dwie kotłownie. Kotłownia systemowa zlokalizowana przy ulicy Kolejowej z zainstalowanymi tam trzema kotłami WR 10 oraz wycofana z eksploatacji kotłownia lokalna przy ulicy Kościuszki. Średnia moc dyspozycyjna kotłowni systemowej ciepłowni za cały 2012 rok wynosiła 23,76 MWt. Obecnie pracują dwa kotły grzewcze.Trzeci kocioł jest wycofany z eksploatacji ze względu na niskie zapotrzebowanie mocy ze strony odbiorców. Misją Spółki jest dostawa i przesył energii cieplnej dla odbiorców instytucjonalnych, komunalnych i spółdzielczych.

Największymi odbiorcami ciepła z terenu miasta Szydłowiec są:

01

Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

02

Urząd Miasta Szydłowca

03

Administracja Oświaty

04

Wspólnoty mieszkaniowe

05

Odbiorcy indywidualni

Stan organizacyjny

Zgromadzenie Wspólników

Naczelnym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane na mocy Aktu Założycielskiego przez Burmistrza Miasta Szydłowiec, w obecnej kadencji Pan Andrzej Jarzyński. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa Akt Założycielski oraz Kodeks spółek handlowych.

Rada nadzorcza

Zgromadzenie Wspólników na mocy Aktu Założycielskiego Spółki, w drodze powzięcia stosownej uchwały w 2010r. powołało trzyosobową Radę Nadzorczą VI kadencji. Dwóch spośród czterech członków Rady nadzorczej są przedstawicielami załogi Spółki, wybranymi w wyborach przeprowadzonych w Spółce, a podstawą ich powołania jest „Akt założycielski”. Kompetencje Rady nadzorczej określa Akt Założycielski i Kodeks spółek handlowych. VI Kadencja Rady nadzorczej trwa 3 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności działalności Rady Nadzorczej w VI kadencji.

Skład Rady nadzorczej w VI kadencji:

  1. Zenon Jasik – Przewodniczący Rady nadzorczej
  2. Jadwiga Kopycka – Z-ca Przewodniczącego Rady nadzorczej
  3. Wojciech Markiewicz – Sekretarz Rady nadzorczej

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki został powołany na mocy Aktu Założycielskiego i Regulaminu Pracy Rady nadzorczej. Kompetencje Zarządu określa Akt Założycielski, Kodeks spółek handlowych oraz Regulamin Pracy Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności Spółki w kadencji Zarządu. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Zarządu jednoosobowego pełni Bogdan Szabiński powołany na kolejną kadencję uchwałą Rady nadzorczej.