TARYFA DLA CIEPŁA

Zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OŁO - 4210 - 25(15)/2015/403/XIV/DSS z dnia 30 listopada 2015r. Szydłowiec 2015 r.

1. Niniejsza taryfa została opracowana przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

– Ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).
– Rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) zwanego dalej rozporządzeniem systemowym

2. Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie:

Użyte w niniejszej taryfie określenia i skróty oznaczają:

– Taryfa – zbiór cen i stawek opłat, oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Ciepłownię Miejską Sp. z o.o. w Szydłowcu i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.
– Dostawca – Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 185.
– Grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania – Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.
– Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłow cieplnych.
– Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem.
– Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
– Indywidualny węzeł cieplny – węzeł cieplny, z którym jest połączona instalacja odbiorcza obsługująca tylko jeden budynek.
– Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
– Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.
– Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła – Obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
– Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.
– Zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłaczenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, którą zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
       a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach;
       b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych;
       c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji
– Warunki obliczeniowe:
       a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego, określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których dostarczane jest ciepło.
       b) normatywną temperaturę ciepłej wody
– Z1 – źródło ciepła – ciepłownia miejska ul. Kolejowa 21 w Szydłowcu

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
Na wytwarzanie ciepła:
Nr WCC/520/403/U/OT-7/98/IR z dnia 05 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami:
Na przesyłanie i dystrybucję ciepła:
Nr PCC/548/403/U/OT-7/98/IR z dnia 05 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami:
Ciepłownia Miejska dostarcza ciepło zawarte w gorącej wodzie do obiektów położonych na terenie miasta Szydłowiec. Ciepło wykorzystywane jest do:
– ogrzewania obiektów
– podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dostawca jest właścicielem źródłem ciepła, oznaczonym jako „Z-1” – ciepłownia miejska wyposażona w kotły typu WR-10, zasilająca miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Nośnik ciepła – woda o temperaturze max. 125/70 oC.

Podział odbiorców na grupy taryfowe według zasad określonych w par.10 rozporządzenia taryfowego, zgodnie z tabelą 1.

Tabela 1. Wykaz grup odbiorców

L.p.Symbol grupy odbiorcówOpis (charakterystyka) grupy odbiorców
A
B
C
1.WG – SDOdbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z – 1, poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy, oraz grupowe węzły cieplne będące własnością dostawcy. Zewnętrzna instalacji odbiorczej – od węzła grupowego do pierwszych zaworów w budynku – również eksploatowana przez dostawcę . Układ pomiarowo-rozliczeniowy przy pierwszych zaworach w budynku.
2.WG – SOOdbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z – 1, poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy, oraz węzły grupowe eksploatowane przez dostawcę. Zewnętrzna instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo-rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
3.WI – SOOdbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z – 1, poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy, oraz węzły indywidualne eksploatowane przez dostawcę. Instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo-rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
4.WIG – OOdbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z – 1, poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Węzły cieplne indywidualne i grupowe oraz instalacje odbiorcze – eksploatowane przez odbiorcę. Układ pomiarowo-rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.


pobierz plik

Zasady ustalania cen i opłat:

Ceny oraz stawki określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ustalone zostaną według zasad określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu taryfowym.

Warunki stosowania cen i opłat:

6.1. Parametry jakościowe nośnika ciepła i standardy jakościowe obsługi odbiorców.,Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

6.2. W przypadkach:
– niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego postępuje się zgodnie
z zasadami określonymi w pragrafie 37 rozporządzenia o taryfach
– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
– nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 roporządzenia o taryfach.
Opłaty za nielegalny pobór ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat zawartych w niniejszj taryfie z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie prawa podatkowego.

5.3. Sposób wprowadzania zmian cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie mogą być wprowadzone w życie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. O wysokości cen i stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie odbiorcy zostaną powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem do rozliczeń.