Sprawy organizacyjne


W dniu 09 sierpnia 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.
Rada Nadzorcza obradowała w pełnym składzie Przedmiotem obrad Rady była ocena i podsumowanie działalności Spółki w okresie 6 miesięcy 2017 roku oraz ocena wstępnych wyników ekonomiczno-finansowych za omawiany okres. Rada na posiedzeniu przyjęła informację o zaawansowaniu realizowanych w 2015r inwestycjach. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie rozpisania konkursu ofert na badanie Sprawoadania finansowego i Sprawozdania zarządu spółki za 2017r.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 14 kwietnia 2017r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników odbyło się w siedzibie Spółki. Zgromadzeniu Wspólników uczestniczył Burmistrz Szydłowca - Pan Artur Ludew reprezentujący Właściciela - Gminę Szydłowiec - oraz Członkowie Rady Nadzorczej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki - Panem Zenonem Jasikiem. W trakcie Zgromadzenia dokonano podsumowania osiągniętych przez spółkę wyników ekonomicznych w 2016r. oraz realizacji zadań w sferze techniczno - organizacyjnej. Właściciel, którego reprezentantem jest Burmistrz Miasta Szydłowiec, Pan Artur Ludew, rozpatrzył, przyjął i zatwierdził Sprawozdanie finansowe za 2016r, Sprawozdanie Zarządu za 2016r., oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016r. Jednocześnie Właściciel udzielił absolutorium Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi. Ponadto ze względu na upływ kadencji Właściciel Spółki powołał do Rady Nadzorczej VI kadencji niżej wymienione osoby:
 1. Zenon Jasik - Przewodniczący Rady nadzorczej
 2. Wociech Markiewicz - Członek Rady nadzorczej
 3. Jadwiga Kopycka - Członek Rady nadzorczej
W sprawach tych podjęto stosowne uchwały. Burmistrz - Pan Artur Ludew wyraził podziękowanie całej załodze Ciepłowni za pełną zaangażowania pracę na rzecz spółki i utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego miasta na wysokim poziomie.Zaznaczył, że osiągniete w 2016 roku wyniki są efektem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Ciepłowni.
  W imieniu pracowników za pozytywną ocenę dokonań Spółki w minionym roku obrotowym podziękowanie Burmistrzowi miasta złożyli Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Zenon Jasik oraz Prezes Zarządu Spółki- Pan Bogdan Szabiński. Podkreślono, że bardzo duży wpływ na osiągnięcia Spółki w ostatnich latach ma bardzo dobra i konstruktywna współpraca Spółki z Urzędem Miasta Szydłowiec.

  Sprawy taryfowe

  W miesiącu czerwcu 2017r. Ciepłownia Miejska w Szydłowcu złozyła do Urzędu Regulacji Energetyki - Oddział w Łodzi - wniosek o uzyskanie nowej taryfy cen i opłat za energię cieplną. Do dnia 15 września wniosek Ciepłowni nie został jeszcze rozpatrzony. Trwa postępowanie prowadzone w trybie administracyjnym. Po uzyskaniu decyzji URE Taryfa opłat będzie dostępna na stronie internetowej ciepłowni.

  Sezon grzewczy 2016/2017

  W dniu 07 maja 2017r zakończono kolejny sezon grzewczy. Urządzenia wytwórcze i przesyłowe zostałpodsdane w okresie przerwy międzysezonowej przeglądom, remontom i konserwacjom. Zostanie również wykonany zaplanowany zakres rzeczowy inwestycji tak by ciepłownia osiągnęła stan gotowości do pracy na dzień 15 września 2017r.

  Remonty i modernizacje w 2017 roku

  W dniu 15 września 2017r zakończono remonty i modernizacje urządzeń wytwórczych w kotłowni przy ulicy Kolejowej i tym samym cały system grzewczy miasta został postawiony w stan gotrowości do pracy. W roku bieżącym firma DOM-TOM z łodzi wykonała modernizację dwóch odcinków sieci magistralnej do osiedla "Wschód' i osiedla "Zamkowa". Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie Ustawy o Zamówieniach publicznych. Finansowanie inwestycji odbyło się ze srodków własnych Ciepłowni oraz ze srodków WFOŚiGW w Warszawie (Tablica informacyjna Funduszu poniżej). Koszt zadania to ponad 542 tys. zł netto. Drugim istotnym zadaniem sieciowym z punktu widzenia ciągłości pracy systemu grzewczego miasta była budowa sieci rozdzielczej na osiedlu "Ogrodowa". Dzięki temu wyeliminowano niebezpieczeństwo awarii krańcowo wyeksploatowanej sieci, co mogło zagrozić ciągłości dostaw ciepła dla tego osiedla. Zadanie to było realizowane na zlecenie wspólnot mieszkaniowych. Łącznie do końca sierpnia 2017r wydatkowano na zadania inwestycyjnponad 654 tys.zł.

  Tablica informacyjna WFOŚ i GW w Warszawie 2017r

  tablica informacyjna WFOŚiGW

  Tablica informacyjna WFOŚi GW w Warszawie

  Informacje dla odbiorców energii cieplnej

  W związku ze zmianą stawki podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 roku, podajemy do informacji odbiorców, że z dniem tym ulegają zmianie ceny brutto zawarte w aktualnie obowiązującej Taryfie cen i opłat za energię cieplną. Ceny netto zawarte w Taryfie nie ulegają zmianie. Nowa taryfa zostanie zamieszczona na stronie internetowej w styczniu 2011 roku. Informacje o zmianie Taryfy cen i opłat zostały przekazane wraz z taryfą odbiorcom energii cieplnej z terenu miasta Szydłowca.


  adres: ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec,NIP 799-18-29-245, KRS 0000090177 tel.: 048/617-08-82, fax.: 048/617-56-73
  e-mail: ceplowniaszydlowiec@home.pl

  2006 © CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o. w SZYDŁOWCU. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: