Sprawy organizacyjne


W dniu 29 stycznia 2019r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.
Rada Nadzorcza na podstawie § 38 ust.4, ust.11 Aktu Likwidacji Zakładu Budżetowego Gminy Ciepłownia Miejska w Szydłowcu w celu przekształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialonością z dnia 03 listopada 2000r. ze zmianami oraz § 1 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ciepłownia Miejska Spólka z ograniczoną odpowiedzialnościa z dnia 29 grudnia 2017 roku podjęła Uchwałę nr 4/2019 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wraz z załącznikami zamieszcono poniżej:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, Kwestionariusz Osobowy, Obowiązek informacyjny Poświadczenie wydania materiałów

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

  W dniu 14 grudnia 2018r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Współników Spółki.
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Szydłowca Pana Artura Ludwa w obecności notariusza dokonało zmian w Umowie Spółki (Zmieniono treść §32, §38, §46 ). Zarząd Spółki wykonując Uchwały NZW złożył stosowny wniosek do KRS o wpisanie dokonanych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

   W dniu 9 listopada 2018r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Współników Spółki.
   Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Szydłowca Pana Artura Ludwa dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołano ze składu Rady Nadzorczej dwie osoby i powołano na ich miejsce dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki wykonując Uchwały NZW złożył stosowny wniosek do KRS o wpisanie do rejestru dokonanych zmian. Aktualny skład Rady Nadzorczej poniżej:
   1. Marzena Karlikowska - Przewodniczący Rady nadzorczej
   2. Maciej Król - Członek Rady nadzorczej
   3. Jadwiga Kopycka - Członek Rady nadzorczej

   Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników

    W dniu 04 czerwca 2018r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
    Zgromadzenie Wspólników odbyło się w siedzibie Spółki. Zgromadzeniu Wspólników uczestniczył Burmistrz Szydłowca - Pan Artur Ludew reprezentujący Właściciela - Gminę Szydłowiec - oraz Członkowie Rady Nadzorczej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki - Panem Zenonem Jasikiem. W trakcie Zgromadzenia dokonano podsumowania osiągniętych przez spółkę wyników ekonomicznych w 2017r. oraz realizacji zadań w sferze techniczno - organizacyjnej. Właściciel, którego reprezentantem jest Burmistrz Miasta Szydłowiec, Pan Artur Ludew, rozpatrzył, przyjął i zatwierdził Sprawozdanie finansowe za 2017r, Sprawozdanie Zarządu za 2017r., oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017r. Jednocześnie Właściciel udzielił absolutorium Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi. Ponadto ze względu na upływ kadencji Właściciel Spółki powołał do Rady Nadzorczej VI kadencji niżej wymienione osoby:
    1. Zenon Jasik - Przewodniczący Rady nadzorczej
    2. Wociech Markiewicz - Członek Rady nadzorczej
    3. Jadwiga Kopycka - Członek Rady nadzorczej
    W sprawach tych podjęto stosowne uchwały. Burmistrz - Pan Artur Ludew - wyraził podziękowanie całej załodze Ciepłowni za pełną zaangażowania pracę na rzecz Spółki i utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego miasta na wysokim poziomie.Zaznaczył, że osiągniete w 2017 roku wyniki są efektem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Ciepłowni.
     W imieniu pracowników za pozytywną ocenę dokonań Spółki w minionym roku obrotowym podziękowanie Burmistrzowi miasta złożyli Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Zenon Jasik oraz Prezes Zarządu Spółki- Pan Bogdan Szabiński. Podkreślono, że bardzo duży wpływ na osiągnięcia Spółki w ostatnich latach ma bardzo dobra i konstruktywna współpraca Spółki z Urzędem Miasta Szydłowiec.

     Sprawy taryfowe

     W miesiącu listopadzie 2018r. Ciepłownia Miejska w Szydłowcu złozyła do Urzędu Regulacji Energetyki - Oddział w Łodzi - wniosek o aktualizacjęj taryfy cen i opłat za energię cieplną. Do dnia 31 stycznia wniosek Ciepłowni nie został jeszcze rozpatrzony. Trwa postępowanie prowadzone w trybie administracyjnym. Po uzyskaniu decyzji URE Taryfa opłat będzie dostępna na stronie internetowej ciepłowni.

     Sezon grzewczy 2018/2019

     W dniu 27 września 2018r rozpoczęto kolejny sezon grzewczy. Urządzenia wytwórcze i przesyłowe zostałpodsdane w okresie przerwy międzysezonowej przeglądom, remontom i konserwacjom. Zostanie również wykonany duży zakres rzeczowy inwestycjiw obrębie źródła wytwarzania tak by ciepłownia osiągnęła stan gotowości do pracy na dzień 15 września 2018r.

     Remonty i modernizacje w 2018 roku

     W dniu 15 września 2018r zakończono remonty i modernizacje urządzeń wytwórczych w kotłowni przy ulicy Kolejowej i tym samym cały system grzewczy miasta został postawiony w stan gotrowości do pracy. W roku bieżącym wykonano modernizację układu automatyki i pomiarów kotła nr 2. Zadanie było wykonywane w systemie zleconym. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie Ustawy o Zamówieniach publicznych. Finansowanie inwestycji odbyło się ze srodków własnych Ciepłowni. Drugim istotnym zadaniem była modernizacja sieci cieplnej zlokalizowanej pomiędzy ulica Wschodnią i Kościuszki. Ze względu na brak oferentów w ogłoszonym przetargu publicznym zadanie przesunieto do realizacji na rok 2019. Ponadto wykonano modernizację i remonty węzłow wymiennikowych oraz urządzeń pomocniczych w kotłowni systemowej.

     Tablica informacyjna WFOŚ i GW w Warszawie 2017r

     tablica informacyjna WFOŚiGW

     Tablica informacyjna WFOŚi GW w Warszawie

     Informacje dla odbiorców energii cieplnej

     W związku ze zmianą stawki podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 roku, podajemy do informacji odbiorców, że z dniem tym ulegają zmianie ceny brutto zawarte w aktualnie obowiązującej Taryfie cen i opłat za energię cieplną. Ceny netto zawarte w Taryfie nie ulegają zmianie. Nowa taryfa zostanie zamieszczona na stronie internetowej w styczniu 2011 roku. Informacje o zmianie Taryfy cen i opłat zostały przekazane wraz z taryfą odbiorcom energii cieplnej z terenu miasta Szydłowca.


     adres: ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec,NIP 799-18-29-245, KRS 0000090177 tel.: 048/617-08-82, fax.: 048/617-56-73
     e-mail: ceplowniaszydlowiec@home.pl

     2006 © CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o. w SZYDŁOWCU. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: