Ciepłownia Miejska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działa w mieście Szydłowiec w województwie mazowieckim. Działalność Spółki oparta została na Kodeksie spółek handlowych oraz na ustawie Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym w skład którego wchodzą dwie kotłownie. Kotłownia systemowa zlokalizowana przy ulicy Kolejowej z zainstalowanymi tam trzema kotłami WR 10 oraz wycofana z eksploatacji kotłownia lokalna przy ulicy Kościuszki. Średnia moc dyspozycyjna kotłowni systemowej ciepłowni za cały 2012 rok wynosiła 23,76 MWt. Obecnie pracują dwa kotły grzewcze.Trzeci kocioł jest wycofany z eksploatacji ze względu na niskie zapotrzebowanie mocy ze strony odbiorców. Misją Spółki jest dostawa i przesył energii cieplnej dla odbiorców instytucjonalnych, komunalnych i spółdzielczych.

Największymi odbiorcami ciepła z terenu miasta Szydłowiec są:


 • Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Urząd Miasta Szydłowca
 • Administracja Oświaty
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Odbiorcy indywidualni
Łączne zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło bez uwzględnienia Zarządu 30 osoby przy czym:
 • służby księgowe i administracyjne liczyły 4 pracowników;
 • służby dozoru średniego liczyły 5 pracowników;
 • służby obsługi i utrzymania ruchu liczyły 20 pracowników.

Stan organizacyjny

Zgromadzenie Wspólników

Naczelnym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane na mocy Aktu Założycielskiego przez Burmistrza Miasta Szydłowiec, w obecnej kadencji Pan Andrzej Jarzyński. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa Akt Założycielski oraz Kodeks spółek handlowych.

Rada nadzorcza

Zgromadzenie Wspólników na mocy Aktu Założycielskiego Spółki, w drodze powzięcia stosownej uchwały w 2010r. powołało trzyosobową Radę Nadzorczą VI kadencji. Dwóch spośród czterech członków Rady nadzorczej są przedstawicielami załogi Spółki, wybranymi w wyborach przeprowadzonych w Spółce, a podstawą ich powołania jest "Akt założycielski". Kompetencje Rady nadzorczej określa Akt Założycielski i Kodeks spółek handlowych. VI Kadencja Rady nadzorczej trwa 3 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności działalności Rady Nadzorczej w VI kadencji.Skład Rady nadzorczej w VI kadencji:

 1. Zenon Jasik - Przewodniczący Rady nadzorczej
 2. Jadwiga Kopycka - Z-ca Przewodniczącego Rady nadzorczej
 3. Wojciech Markiewicz - Sekretarz Rady nadzorczej

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki został powołany na mocy Aktu Założycielskiego i Regulaminu Pracy Rady nadzorczej. Kompetencje Zarządu określa Akt Założycielski, Kodeks spółek handlowych oraz Regulamin Pracy Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności Spółki w kadencji Zarządu. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Zarządu jednoosobowego pełni Bogdan Szabiński powołany na kolejną kadencję uchwałą Rady nadzorczej


adres: ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec,NIP 799-18-29-245, KRS 0000090177 tel.: 048/617-08-82, fax.: 048/617-56-73
e-mail: ceplowniaszydlowiec@home.pl

2006 © CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o. w SZYDŁOWCU. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie