Ciep這wnia Miejska Sp. z o.o. w Szyd這wcu

26-500 Szyd這wiec
ul. Radomska 48A
tel. (0-48) 617-08-82
fax (0-48) 617-56-73TARYFA
dla ciep豉

Zatwierdzona decyzj Prezesa URE
nr OΜ - 4210 - 25(15)/2015/403/XIV/DSS
z dnia 30 listopada 2015r.


Szyd這wiec 2015 r.
SPIS TRE列I:

CZ呇 I:
Obja郾ienia poj耩 i skr鏒闚 u篡wanych w taryfie
CZ呇 II:
Zakres dzia豉lno軼i zwi您anej z zaopatrzeniem w ciep這
CZ呇 III:
Podzia odbiorc闚 na grupy
CZ呇 IV:
Zasady ustalania cen i stawek
CZ呇 V:
Rodzaje oraz wysoko嗆 cen i stawek op豉t
Stawki op豉t za przy陰czenie do sieci ciep這wniczej
CZ呇 VI:
Warunki stosowania cen i stawek op豉t
Spos鏏 wprowadzania zmian cen i stawek op豉t
CZ呇 I:

1. Niniejsza taryfa zosta豉 opracowana przy uwzgl璠nieniu w szczeg鏊no軼i postanowie:

- Ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p騧niejszymi zmianami) zwanej dalej ustaw.
- rozporz康zenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze郾ia 2010 r. w sprawie szczeg馧owych zasad kszta速owania i kalkulacji taryf oraz rozlicze z tytu逝 zaopatrzenia w ciep這 (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).
- Rozporz康zenia o funkcjonowaniu system闚 ciep這wniczych - rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg馧owych warunk闚 funkcjonowania system闚 ciep這wniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) zwanego dalej rozporz康zeniem systemowym

2. Obja郾ienia poj耩 i skr鏒闚 u篡wanych w taryfie:

U篡te w niniejszej taryfie okre郵enia i skr鏒y oznaczaj:

- Taryfa - zbi鏎 cen i stawek op豉t, oraz warunk闚 ich stosowania, opracowany przez Ciep這wni Miejsk Sp. z o.o. w Szyd這wcu i wprowadzony jako obowi您uj帷y dla okre郵onych w nim odbiorc闚 w trybie okre郵onym ustaw.
- Dostawca - Ciep這wnia Miejska Sp. z o.o. w Szyd這wcu, 26-500 Szyd這wiec, ul. Ko軼iuszki 185.
- Grupa taryfowa - grupa odbiorc闚 korzystaj帷ych z us逝g zwi您anych z zaopatrzeniem w ciep這, z kt鏎ymi rozliczenia s prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek op豉t oraz warunk闚 ich stosowania - 毒鏚這 ciep豉 - po陰czone ze sob urz康zenia lub instalacje s逝膨ce do wytwarzania ciep豉.
- Sie ciep這wnicza - po陰czone ze sob urz康zenia lub instalacje s逝膨ce do przesy豉nia i dystrybucji ciep豉 ze 廝鏚e ciep豉 do w瞛這w cieplnych.
- Przy陰cze - odcinek sieci ciep這wniczej, doprowadzaj帷y ciep這 wy陰cznie do jednego w瞛豉 cieplnego, albo odcinek zewn皻rznych instalacji odbiorczych za grupowym w瞛貫m cieplnym lub 廝鏚貫m ciep豉, 陰cz帷y te instalacje z obiektem.
- W瞛e cieplny - po陰czone ze sob urz康zenia lub instalacje s逝膨ce do zmiany rodzaju lub parametr闚 no郾ika ciep豉 dostarczanego z przy陰cza oraz regulacji ilo軼i ciep豉 dostarczanego do instalacji odbiorczych.
- Indywidualny w瞛e cieplny - w瞛e cieplny, z kt鏎ym jest po陰czona instalacja odbiorcza obs逝guj帷a tylko jeden budynek.
- Grupowy w瞛e cieplny - w瞛e cieplny obs逝guj帷y wi璚ej ni jeden obiekt.
- Instalacja odbiorcza - po陰czone ze sob urz康zenia lub instalacje s逝膨ce do transportowania ciep豉 lub ciep貫j wody z w瞛堯w cieplnych lub 廝鏚e do odbiornik闚 ciep豉 lub punkt闚 poboru ciep貫j wody w obiekcie.
- Zewn皻rzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych 陰cz帷e grupowy w瞛e cieplny lub 廝鏚這 ciep豉 z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w kt鏎ych zainstalowany jest grupowy w瞛e cieplny lub 廝鏚這 ciep豉 - Obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
- Uk豉d pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odr瑿nymi przepisami, zesp馧 urz康ze s逝膨cych do pomiaru ilo軼i i parametr闚 no郾ika ciep豉, kt鏎ych wskazania stanowi podstaw do obliczenia nale積o軼i z tytu逝 dostarczania ciep豉.
- Zam闚iona moc cieplna - ustalona przez odbiorc lub podmiot ubiegaj帷y si o przy豉czenie do sieci ciep這wniczej najwi瘯sza moc cieplna, jaka w danym obiekcie wyst徙i w warunkach obliczeniowych, kt鏎 zgodnie z okre郵onymi w odr瑿nych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezb璠na do zapewnienia:
       a) pokrycia strat ciep豉 w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach;
       b) utrzymania normatywnej temperatury ciep貫j wody w punktach czerpalnych;
       c) prawid這wej pracy innych urz康ze lub instalacji
- Warunki obliczeniowe:
       a) obliczeniow temperatur powietrza atmosferycznego, okre郵on dla strefy klimatycznej, w kt鏎ej zlokalizowane s obiekty, do kt鏎ych dostarczane jest ciep這.
       b) normatywn temperatur ciep貫j wody
- Z1 - 廝鏚這 ciep豉 - ciep這wnia miejska ul. Kolejowa 21 w Szyd這wcuCZ呇 II:

Zakres dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您anej z zaopatrzeniem w ciep這.

Ciep這wnia Miejska Sp. z o.o. w Szyd這wcu prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zaopatrzenia w ciep這 zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki:
Na wytwarzanie ciep豉:
Nr WCC/520/403/U/OT-7/98/IR z dnia 05 listopada 1998 r. z p騧niejszymi zmianami:
Na przesy豉nie i dystrybucj ciep豉:
Nr PCC/548/403/U/OT-7/98/IR z dnia 05 listopada 1998 r. z p騧niejszymi zmianami:
Ciep這wnia Miejska dostarcza ciep這 zawarte w gor帷ej wodzie do obiekt闚 po這穎nych na terenie miasta Szyd這wiec. Ciep這 wykorzystywane jest do:
- ogrzewania obiekt闚
- podgrzewania ciep貫j wody u篡tkowej.

Dostawca jest w豉軼icielem 廝鏚貫m ciep豉, oznaczonym jako "Z-1" - ciep這wnia miejska wyposa穎na w kot造 typu WR-10, zasilaj帷a miejsk sie ciep這wnicz nale膨c do dostawcy. No郾ik ciep豉 - woda o temperaturze max. 125/70 oC.
CZ呇 III:

Podzia odbiorc闚 na grupy taryfowe wed逝g zasad okre郵onych w par.10 rozporz康zenia taryfowego, zgodnie z tabel 1.

Tabela 1. Wykaz grup odbiorc闚

L.p. Symbol grupy odbiorc闚 Opis (charakterystyka) grupy odbiorc闚
A
B
C
1. WG - SD Odbiorcy, kt鏎ych obiekty s zasilane ze 廝鏚豉 Z - 1, poprzez miejsk sie ciep這wnicz nale膨c do dostawcy, oraz grupowe w瞛造 cieplne b璠帷e w豉sno軼i dostawcy. Zewn皻rzna instalacji odbiorczej - od w瞛豉 grupowego do pierwszych zawor闚 w budynku r闚nie eksploatowana przez dostawc . Uk豉d pomiarowo-rozliczeniowy przy pierwszych zaworach w budynku.
2. WG - SO Odbiorcy, kt鏎ych obiekty s zasilane ze 廝鏚豉 Z - 1, poprzez miejsk sie ciep這wnicz nale膨c do dostawcy, oraz w瞛造 grupowe eksploatowane przez dostawc. Zewn皻rzna instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorc. Uk豉d pomiarowo-rozliczeniowy przy wej軼iu przy陰cza do w瞛豉 cieplnego.
3. WI - SO Odbiorcy, kt鏎ych obiekty s zasilane ze 廝鏚豉 Z - 1, poprzez miejsk sie ciep這wnicz nale膨c do dostawcy, oraz w瞛造 indywidualne eksploatowane przez dostawc. Instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorc. Uk豉d pomiarowo-rozliczeniowy przy wej軼iu przy陰cza do w瞛豉 cieplnego.
4. WIG - O Odbiorcy, kt鏎ych obiekty s zasilane ze 廝鏚豉 Z - 1, poprzez miejsk sie ciep這wnicz nale膨c do dostawcy. W瞛造 cieplne indywidualne i grupowe oraz instalacje odbiorcze - eksploatowane przez odbiorc. Uk豉d pomiarowo-rozliczeniowy przy wej軼iu przy陰cza do w瞛豉 cieplnego.CZ呇 IV:

Rodzaje oraz wysoko嗆 cen i stawek op豉t.

Tabela 2. Wysoko嗆 cen i stawek op豉t dla poszczeg鏊nych grup odbiorc闚.


UWAGA: Zastosowanie nowych, zatwierdzonych przez URE cen i stawek nast徙i z dniem 01 stycznia 2016 roku.

W taryfie nie kalkuluje si stawek op豉t za przy陰czenie do sieci. Je瞠li wyst徙i taka potrzeba to dostawca dokona niezb璠nej zmiany taryfy i wyt徙i o jej zatwierdzenie.

CZ呇 V.

Zasady ustalania cen i op豉t:

Ceny oraz stawki okre郵one w cz窷ci IV niniejszej taryfy zosta造 ustalone zgodnie z zasadami okre郵onymi w ustawie i rozporz康zeniu taryfowym.
Stawki op豉t za przy陰czenie do sieci ustalone zostan wed逝g zasad okre郵onych w ustawie oraz w rozporz康zeniu taryfowym.

CZ呇 VI.

Warunki stosowania cen i op豉t:

6.1. Parametry jako軼iowe no郾ika ciep豉 i standardy jako軼iowe obs逝gi odbiorc闚.,

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op豉t s stosowane przy zachowaniu parametr闚 jako軼iowych no郾ika ciep豉 i standard闚 jako軼iowych obs逝gi odbiorc闚, kt鏎e okre郵one zosta造 w rozdziale 6 rozporz康zenia w sprawie szczeg馧owych warunk闚 funkcjonowania system闚 ciep這wniczych.

6.2. W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunk闚 umowy sprzeda篡 ciep豉,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid這wych wskaza uk豉du pomiarowo - rozliczeniowego post瘼uje si zgodnie
z zasadami okre郵onymi w pragrafie 37 rozporz康zenia o taryfach
- udzielania bonifikat i naliczania upust闚 przys逝guj帷ych odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciep豉,

stosuje si postanowienia okre郵one w rozdziale 4 roporz康zenia o taryfach.
Op豉ty za nielegalny pob鏎 ciep豉 oblicza si na podstawie cen i stawek op豉t zawartych w niniejszj taryfie z uwzgl璠nieniem obowi您uj帷ego w tym zakresie prawa podatkowego.

5.3. Spos鏏 wprowadzania zmian cen i stawek op豉t.
Ceny i stawki op豉t zawarte w niniejszej taryfie mog by wprowadzone w 篡cie nie wcze郾iej ni po up造wie 14 dni i nie p騧niej ni do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Mazowieckiego. O wysoko軼i cen i stawek op豉t zawartych w niniejszej taryfie odbiorcy zostan powiadomieni na pi鄉ie co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem do rozlicze.


adres: ul. Radomska 48A, 26-500 Szyd這wiec,NIP 799-18-29-245, KRS 0000090177 tel.: 048/617-08-82, fax.: 048/617-56-73
e-mail: ceplowniaszydlowiec@home.pl

2006 © CIEPΜWNIA MIEJSKA Sp. z o.o. w SZYDΜWCU. Wszystkie prawa zastrze穎ne. Projekt i wykonanie: