Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane stosowany w Ciepłowni Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu: Regulamin zamówień sektorowych

Załącznik nr 3 - Zasady zawierania umów wynikające z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  Szydłowiec 23.05.2019 r.

Oferenci zainteresowani zakupem złomu stalowego użytkowego oraz nieużytkowego z Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o w Szydłowcu.

Informujemy Państwa, że w konkursie ofert na zakup złomu użytkowego i nieużytkowego wygrała oferta złożona przez FIRMĘ HANDLOWO-USŁUGOWĄ Michał Pater 26-220 Stąporków NIEKŁAŃ WIELKI ul. Hubala 18, oferując złom użytkowy i nieużytkowy 760,00 zł/Mg. Firma ta posiada wymagane prawem zezwolenia na zbieranie i transport odpadów.

Dziękuje za udział w konkursie.
Pozdrawiam Leszek Jakubowski

  Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu ul. Radomska 48A informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie zapytania o cenę na "Dostawę miału węgla kamiennego wraz z transportem samochodowym na potrzeby produkcji ciepła systemowego w Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu na 2019r."
Nr sprawy 01/W/2019
  Najkorzystniejsze oferty cenowe które otrzymały zamówienie:
 1. Petrodom Paliwa Sp. z o.o. - 342,00 zł/t /netto - import.
  21-500 Biała Podlaska
  ul. Sidorska 61
 2. Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o. -347,00 zł/t /netto - polska
  43-603 Jaworzno
  ul. Wysoki Brzeg 23
Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Ruzik Barbara

  Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na „Dostawę miału węgla kamiennego wraz z transportem samochodowym na potrzeby produkcji ciepła systemowego w Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu na 2019 rok.”

Informacja z otwarcia


  Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu ogłasza konkurs ofert na sprzedaż złomu użytkowego i nieużytkowego według wykazu:

Wykaz urządzeń i materiałów

Przedmiotem sprzedaży jest w/w asortyment w formie złomu i jest własnością Ciepłowni Miejskiej sp. z o. o. 26-500 Szydłowiec ul. Radomska 48.

Cały materiał można obejrzeć na placu składowym w Ciepłowni Miejskiej ul. Kolejowa 21, Szydłowiec.

Odbiorca złomu jest zobowiązany do odebrania i załadunku złomu na własny koszt, a także zważenia złomu na wadze samochodowej którą dysponuje Ciepłownia w obecności jej przedstawiciela.

Odbiorca złomu jest zobowiązany jeżeli zajdzie taka potrzeba pocięcia złomu na własny koszt.

Orientacyjna ilość złomu 10 ton.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

Oferty nabycia z ceną netto za 1 tonę na złom użytkowy i inny nieużytkowy należy składać w siedzibie spółki w terminie sześciu tygodni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do 21.05.2019 r.

Kontakt telefoniczny (48) 617 08 82.

Osoba do kontaktu – Leszek Jakubowski.

Nabywca chcący zakupić złom powinien zgodnie z ustawą o odpadach posiadać aktualne zezwolenia i dołączyć je do złożonej oferty.

Ciepłownia Miejska zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

  Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę (zamówienia sektorowe) na:

DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO WRAZ Z TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM NA POTRZEBY PRODUKCJI CIEPŁA SYSTEMOWEGO W CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU NA 2019 ROK.

Postępowanie jest prowadzone wg zapisów ""Regulaminu zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Ciepłowni Miejskiej Spółka z o.o. w Szydłowcu”. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 6 maja 2019 r. o godzinie 11:30.
  Dokumenty do pobrania:
 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty,
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 4. Załącznik nr 2a - Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu statusu „pośredniczącego podmiotu węglowego”,
 5. Załącznik nr 3 - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 6. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw podobnych,
 7. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym "Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od zaworów odcinających przy ulicy Wschodniej 19 do ul. Kościuszki 170". Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania: "Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od zaworów odcinających przy ulicy Wschodniej 19 do ul. Kościuszki 170".
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka rozdzielczej sieci ciepowniczej Dn 80/160 i mniejszej, zbudowanej w technologii rur preizolowanych na początku lat 90-tych i znajdującej się w złym stanie technicznym, ułożonej na głębokośći około 2,5m, według dokumentacji projektowej znajdującej się w posiadaniu zamawiającego. Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie zamawiającego i będzie udostępniona oferentom w dniach roboczych w godzinach 7 do 15. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela upważniona przez zamawiającego osoba - Pan inż. Kamiński Tadeusz, tel. 048 617 08 82.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa SIWZ dostępna w siedzibie zamawiającego i na niniejszej stronie internetowej wraz z projektem umowy oraz przedmiarem robót.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2019r. o godzinie 11,30.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 85 pkt
Okres przerwy w dostarczaniu ciepła do odbiorców - 10pkt
Okres rękojmi według badanej oferty - 5 pkt
Dokumenty do pobrania: formularz oferty, Opis techniczny, SIWZ, Informacja BIOZ, Przedmiar, Protokół NK, Rys 1, Rys 2, Rys 3, Rys 4, Rys 5, Umowa.

adres: ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec, NIP 799-18-29-245, KRS 0000090177, tel.: 48/617-08-82, fax.: 48/617-56-73
e-mail: cieplowniaszydlowiec@interia.pl

2006 © CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o. w Szydłowcu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: