" Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane" stosowany w Ciepłowni Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu: Regulamin zamówień sektorowych

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym "Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od zaworów odcinających przy ulicy Wschodniej 19 do ul. Kościuszki 170". Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania: "Przebudowa rozdzielczej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od zaworów odcinających przy ulicy Wschodniej 19 do ul. Kościuszki 170".
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka rozdzielczej sieci ciepowniczej Dn 80/160 i mniejszej, zbudowanej w technologii rur preizolowanych na początku lat 90-tych i znajdującej się w złym stanie technicznym, ułożonej na głębokośći około 2,5m, według dokumentacji projektowej znajdującej się w posiadaniu zamawiającego. Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie zamawiającego i będzie udostępniona oferentom w dniach roboczych w godzinach 7 do 15. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela upważniona przez zamawiającego osoba - Pan inż. Kamiński Tadeusz, tel. 048 617 08 82.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa SIWZ dostępna w siedzibie zamawiającego i na niniejszej stronie internetowej wraz z projektem umowy oraz przedmiarem robót.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2019r. o godzinie 11,30.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 85 pkt
Okres przerwy w dostarczaniu ciepła do odbiorców - 10pkt
Okres rękojmi według badanej oferty - 5 pkt
Dokumenty do pobrania: formularz oferty, Opis techniczny, SIWZ, Informacja BIOZ, Przedmiar, Protokół NK, Rys 1, Rys 2, Rys 3, Rys 4, Rys 5, Umowa.

 


 

adres: ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec, NIP 799-18-29-245,KRS 0000090177,tel.: 048/617-08-82, fax.: 048/617-56-73
e-mail: ceplowniaszydlowiec@home.pl

2006 © CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o. w SZYDŁOWCU. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: