" Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane " stosowany w Ciepłowni Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szydłowcu: Regulamin zamówień sektorowych

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym "Dostawę i zabudowę kompleksowej automatyki kotła WR 10 nr 2": Informacja o wyborze ofert

 
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę i zabudowę kompleksowej automatyki kotła WR 10 nr 2".
informacja z otwarcia ofert: Informacja z otwarcia ofert

 
Ciepłownia Miejska sp. z o.o. w Szydłowcu ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania: "Dostawa i zabudowa kompleksowej automatyki kotła WR 10 nr 2"
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie kompleksowego układu automatyki kotła WR10 nr 2 zlokalizowanego w kotłowni systemowej przy ulicy Kolejowej 21 w Szydłowcu według dokumentacji projektowej,znajdującej się w posiadaniu zamawiającego.Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie zamawiającego i będzie udostępniona oferentom w dniach roboczych w godzinach 7 do 15. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela upważniona przez zamawiającego osoba - Pan inż. Kamiński Tadeusz, tel. 048 617 08 82.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa SIWZ dostępna w siedzibie zamawiającego i na niniejszej stronie internetowej wraz z projektem umowy oraz przedmiarem robót.
Wadium w pieniądzu należy wnieść w wysokości 10000 PLN w terminie do 10 stycznia 2018r.do godz.24 przelewem na konto w Banku PeKao Oddział w Radomiu nr konta: 41 1240 5703 1111 0010 6115 1971. W innej formie, określonej w art. 45 ust. 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. z 2017r poz.1579 z późn. zm.) W tym przypadku poświadczenie wpłaty wadium musi być dołączone do oferty.
Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2018r. o godzinie 11.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 90 pkt
Okres rękojmi według badanej oferty - 10 pkt
Dokumenty do pobrania: Strona tytulowa, SIWZ, Załącznik do SIWZ, Sprawozdanie UDT, Projekt umowy, Przedmiar robót, Opis techniczny, Załączniki, Schematy i rysunki,
Wyjasnienie do SIWZ - odpowiedź na zadane pytanie:Wyjaśnienie do SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ - odpowiedź na zadane pytanie dotyczące stosowania rozwiązań równoważnych. Zamawiąjący umieszcza uzupełniony SIWZ (punkt 1.3 SIWZ):SIWZ po zmianie

 
Rada Nadzorcza Ciepłowni Miejskiej sp. z o.o. w Szydłowcu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres 2017r. Pożądany termin wykonania badania 20.04.2018r. Oferta powinna zawierać:
1. Cenę za wykonanie badania
2. Potwierdzenie wpisu do rejestru w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
3. Listę referencyjną
4. Termin wykonania badania
Ofery w zamkniętych kopertach należy składać pod adresem:
Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec w terminie do 22 września 2017r.
Na kopertach należy umieścić oznaczenie: "Badanie sprawozdania finansowego za 2017r"

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym "Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od komory rozdzielczej położonej pod parkingiem na działce nr.ewid. 4193/26 przy skrzyzowaniu ulic Wschodniej i Staszica w kierunku os. "Wschód" do komory rozdzielczej położonej na działce nr ewid. 5716/1 i w kierunku os. "Zamkowa" do komory rozdzielczej położonej na działce nr ewid. 3950/26."Informacja o wyborze oferty

 
Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.04.2017r. w postępowaniu przetargowym na Przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu na odcinku od komory rozdzielczej położonej pod parkingiem na działce nr.ewid. 4193/26 przy skrzyzowaniu ulic Wschodniej i Staszica w kierunku os. "Wschód" do komory rozdzielczej położonej na działce nr ewid. 5716/1 i w kierunku os. "Zamkowa" do komory rozdzielczej położonej na działce nr ewid. 3950/26. Informacja z otwarcia ofert

 


 

adres: ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec, NIP 799-18-29-245,KRS 0000090177,tel.: 048/617-08-82, fax.: 048/617-56-73
e-mail: ceplowniaszydlowiec@home.pl

2006 © CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o. w SZYDŁOWCU. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: