„Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”

Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz beneficjentem dotacji będzie Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu. Spółka będzie ponosiła wszystkie wydatki w ramach realizowanej inwestycji oraz dla zapewnienia skutecznego funkcjonowania infrastruktury projektu.
Przedmiotowy projekt jest zgodny z założeniami POiIŚ 2014-2020. Przed wszystkim wpisuje się w cele I osi priorytetowej” Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”, w ramach którego zakłada się zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, co w efekcie prowadzić ma do redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany w woj. mazowieckim,pow. szydłowieckim,gm. Szydłowiec,przy ul.Kolejowej 21,na działkach o nr geod.:1380/11,1381/1,1382/1,będących w użytkowaniu wieczystym Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Do wniosku dołączono mapę w formie załącznika,na której oznaczony jest obszar realizacjiprojektu. Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu ciepłowniczego CM Sp. z o.o. w Szydłowcu poprzez budowę instal. wytwarzania energii elektr. i cieplnej w wysokospr. kogeneracji pracującej w oparciu o agregat kogeneracyjny o mocy elektr. ok.0,8MWel i mocy cieplnej Ht ok.1,06MWth (Lt – alternatywnie w okresie letnim) w oparciu o spalanie gazu ziemnego.
W wyniku realizacji projektu Ciepłownia w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko. Po wykonaniu w ramach projektu inst. wysokosprawnej. kogeneracji, zostanie wprowadzone w Ciepłowni nowe paliwo–gaz. Produkcja energii cieplnej będzie oparta o spalanie miału węglowego oraz gazu ziemnego. Budowa inst. wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu ziemnego przyczyni się do zapewnienia niższego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza oraz istotnego polepszenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego.
W celu prawidłowej realizacji inwestycji niezbędne jest podjęcie szeregu czynności umożliwiających osiągnięcie zakładanych celów oraz rezultatów projektu. Zaplanowane w ramach projektu działania zostaną wykonane przez pracowników Beneficjenta oraz zewnętrznych wykonawców.

Działania te obejmują:

 • wykonanie projektów budowlanych wykonawczych i powykonawczych;projekt rozbudowy i adaptacji linii kablowej 15 kV wraz ze stacją transformatorową
 • budowę budynku elektrociepłowni,roboty konstrukcyjno-budowlane
 • dostawę i montaż kompletnego agregatu kogenerac. 1xok.0,8MWel i mocy cieplnej Ht ok.1,06MWth(Lt alternatywnie w okresie letnim).Układ chłodzenia i produkcji ciepłej wody z bloku silnika–chłodnica dachowa z naczyniem wyrównawczym,moduł kogenerac. odzysku ciepła z bloku silnika,armatura i orurowanie,wymiennik płytowy separacyjny z płynem chłodniczym. Instal.technolog.–hydrauliczna
 • dostawę i montaż układu odprowadzenia spalin–czopuch i komin z fundamentem i konstrukcją wsporczą. Tłumiki do agregatu
 • wykonanie inst. sanitarne wewn.(wodociągowa,inst. kanalizacyjna technologiczna,wentylacji, podgrzewu powietrza oraz instal. gazowa)
 • wykonanie wewn. instal.elektrycznych+dostawa transformatora oraz wykonanie przyłącza energetycznego do agregatu z istniejącej stacji trafo;
 • wykonanie instalacji AKPiA- sterowanie agregatem kogeneracyjnym ,synchronizacja z siecią,sterowanie układem odzysku ciepła,zdalny odczyt parametrów pracy z oddalonym stanowiskiem operatora (LAN),szafa zasilania potrzeb własnych,szafa wyłącznika głównego,instal. bezpieczeństwa,detekcja wycieku gazu i sterowanie zaworem bezpieczeństwa,okablowanie,instal. nn,sygnalizacja i monitoring,układy pomiarowo-rozliczeniowe wytworzonej energii elektr.,cieplnej i zużytego gazu
 • budowę stacji gazowej na potrzeby agregatu prądotwórczego oraz przyłącze gazowe–od projektowanej stacji pomiarowej do budynku agregatu. Linia gazowa-opomiarowanie,zawór odcinający,filtr wstępny,czujnik przepływu, elektrozawór odcinający podwójny,zawór nadciśnieniowy,reduktor ciśnienia
 • budowę niezbędnych przyłączy do obiektu w zakresie:przyłącza wodociąg.,kanalizac.,sieci cieplnej– wyprowadzenie ciepła z projektowanego agregatu i połączenie go z istniejącą ciepłownią.
 • zagospodarowanie terenu (oświetlenie,ogrodzenie)
 • próby,rozruch,uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów,instrukcja obsługi,
 • nadzór nad realizacja projektu-Inżynier kontraktu (Inwestor Zastępczy)

Działania objęte Projektem realizowane będą w latach 2021-2022.

O ewentualnych nieprawidłowościach zauważonych w czasie realizacji projektu można informować poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.plCele szczegółowe:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
 • redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów,
 • zwiększenie sprawności systemu poprzez zastosowanie technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
 • zwiększenie niezależności energetycznej Wnioskodawcy
 • zwiększenie przychodów Spółki dzięki sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do OSD.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi IZ kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.   
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.