Kilka słów

O NAS

Ciepłownia
Miejska

Sp z o.o. w Szydłowcu

Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. w Szydłowcu jest podmiotem branży przemysłu energetycznego, który w ramach posiadanych koncesji, wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Celem działalności Spółki jest świadczenie usług z zakresu gospodarki ciepłowniczej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz na rzecz innych jednostek gospodarki i osób fizycznych na terenie miasta Szydłowiec. Czas działania Spółki nie jest ograniczony. Podstawowa działalność Spółki jest koncesjonowana.

Kluczowym obiektem przedsiębiorstwa, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest rozumiane jako zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii cieplnej dla miasta Szydłowiec jest Ciepłownia Miejska zlokalizowana przy
 ul. Kolejowej 21.

Największymi odbiorcami ciepła z terenu miasta Szydłowiec są:

01

Szydłowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

02

Urząd Miasta Szydłowca

03

Administracja Oświaty

04

Wspólnoty mieszkaniowe

05

Odbiorcy indywidualni

System ciepłowniczy Szydłowca oparty jest o źródło ciepła, sieci przesyłowe oraz węzły cieplne.

Ciepłownia Miejska posiada jedną kotłownię, przy ul. Kolejowej 21. Kotłownia wraz
 z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana jest na działkach o numerach geodezyjnych: 1381/1, 1382/1, 1380/11, wyposażona jest w trzy kotły wodne węglowe typu WR – 10,  w tym jeden z nich jest trwale wyłączony z eksploatacji. Kotły wodne WR-10 produkcji SEFAKO pracują od 1984 roku.

Ze względu na warunki pracy i stosunkowo małe zapotrzebowanie systemu na ciepłą wodę w okresie letnim zadecydowano o przeznaczeniu nowszego kotła nr 2 do pracy podstawowej w sezonie grzewczym. W roku 2008 zmodyfikowano w nim orurowanie komory paleniskowej, a za kotłem zabudowano ekonomizer, zmniejszający stratę kominową. W roku 2018 kocioł otrzymał całkowicie nowy zestaw urządzeń kontroli spalania i automatyki. Oba kotły w latach 2013
 i 2014 otrzymały nowe instalacje odpylania spalin, przy czym na kotle nr 2 jest to filtrobicyklon produkcji ZUK Stąporków, a przy kotle nr 1, pracującym głównie w okresie letnim na potrzeby c.c.w. zamontowano układ mikrocyklonów. Obie instalacje spełniają obecnie obowiązujące wymagania emisyjne tj poniżej 100 mg/Nm3 przy 6% zawartości tlenu w spalinach.

W roku 2019 zmniejszono moce nominalne kotłów odpowiednio WR nr 1 – 7 MW, WR nr 2 – 8 MW, dostosowując się do zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.

Moc cieplna zainstalowana w Ciepłowni wynosi:

2 kotły wodne WR10:  łącznie 15MW
Zamówiona moc cieplna  wynosiła  w 2016r – 12,99MW, w roku 2017 wynosiła 12,72MW , natomiast w roku 2018 – 12,59MW. co stanowi 84% mocy zainstalowanej

Spółka posiada sieć ciepłowniczą wyłącznie na terenie miasta Szydłowca. Jest to sieć ciepłownicza o w większości preizolowana.

Łączna długość sieci cieplnej : 13,7km, w tym:

 • magistralna i rozdzielcza: 9,7km
 • przyłącza do budynków 4,0km

Wg stanu na koniec 2018r. do miejskiej sieci ciepłowniczej w Szydłowcu przyłączonych było ogółem 97 węzłów cieplnych, w tym:

 • węzłów grupowych 6 szt.
 • węzłów indywidualnych 91szt,

w tym:

 • 43 węzłów dwufunkcyjnych
 • 54 węzłów jednofunkcyjnych

Podział węzłów ze względu na własność:

 • Węzły należące do Ciepłowni Miejskiej – 15szt o mocy zamówionej 6,762MW,
 • Węzły eksploatowane przez Ciepłownię ale nie będące jej własnością – 10szt. o mocy zamówionej 1,469MW,
 • Własność odbiorców i przez nich eksploatowane – 74 szt. o mocy zamówionej 4,359MW,

Wszystkie węzły są opomiarowane. Węzły dwufunkcyjne są węzłami szeregowo – równoległymi opartymi o wymienniki typu JAD oraz wymienniki płytowe. W węzłach będących własnością Ciepłowni Miejskiej zamontowano układy automatycznej regulacji temperatur.

Parametry pracy sieci cieplnych:

 • sezon grzewczy: tz/tp –  125/70 oC
 • sezon letni: tz/tp – 65/40 oC

Misją Spółki jest dostawa i przesył energii cieplnej dla odbiorców instytucjonalnych, komunalnych i spółdzielczych.

Stan organizacyjny

Spółka została zarejestrowana w dniu 08 listopada 2000r w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 2250. Akt powołujący Spółkę do życia podpisano w dniu 02 listopada 2000 r. W dniu 11.02.2002r. w oparciu o złożony wniosek Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000090177.
Naczelnym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane na mocy Aktu Założycielskiego przez Burmistrza Miasta Szydłowiec, w obecnej kadencji Pan Artur Ludew.
Spółka została zawiązana na czas nieograniczony. Zakres działalności Ciepłowni Miejskiej określa umowa spółki. Spółka posiada koncesję na wytwarzanie i przesyłanie energii cieplnej.
Ciepłownia Miejska Sp. z o. o. w Szydłowcu jest spółką ze 100% udziałem posiada Gminy Szydłowiec oraz prowadzi działalność gospodarczą na bazie kodeksu spółek handlowych, w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii cieplnej.
Obecnie Gmina Szydłowiec jest właścicielem wszystkich udziałów spółki. Posiada ona 10 000 udziałów o łącznej wartości 10 787 100 zł w kapitale zakładowym Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 10 760 900,0zł.

Rada nadzorcza

Zgromadzenie Wspólników na mocy Aktu Założycielskiego Spółki, w drodze powzięcia stosownej uchwały powołało trzyosobową Radę. Kompetencje Rady nadzorczej określa Akt Założycielski i Kodeks spółek handlowych. Kadencja Rady nadzorczej trwa 3 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności Rady Nadzorczej.

Obecny Skład Rady Nadzorczej

 1. Marzena Karlikowska – Przewodnicząca Rady nadzorczej
 2. Maciej Król – Z-ca Przewodniczącego Rady nadzorczej
 3. Łukasz Skrzeczyński – Sekretarz Rady nadzorczej

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki został powołany na mocy Aktu Założycielskiego i Regulaminu Pracy Rady nadzorczej. Kompetencje Zarządu określa Akt Założycielski, Kodeks spółek handlowych oraz Regulamin Pracy Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności Spółki w kadencji Zarządu. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Zarządu jednoosobowego pełni Dariusz Podgórski  powołany na kolejną kadencję uchwałą Rady nadzorczej.