Ciepło systemowe

Ciepło Systemowe to bezobsługowy system grzewczy, zapewniający stałe poczucie komfortu cieplnego, niezależnie od pogody za oknem. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

Ciepło sieciowe jest dostarczane w postaci wody, dzięki czemu nie ma zagrożenia wybuchem czy zatrucia spalinami. Stały monitoring temperatur i przepływów w sieci ciepłowniczej gwarantuje niezawodność systemu. Do naszej sieci ciepłowniczej mogą zostać podłączone projektowane jak i istniejące budynki.

Cie­pło sys­te­mowe jest naj­czę­ściej wybie­ranym spo­sobem na ogrze­wa­nie i cie­płą wodę w budynku. Decy­duje się na nie większość spół­dzielni i wspólnot miesz­ka­nio­wych oraz wła­ści­cieli budyn­ków jednorodzinnych i usłu­go­wych. Gwarantuje kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nia ze strony użyt­kow­nika. Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

Dlaczego warto wybrać ciepło systemowe?

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia. Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. To urządzenie, które dba o przepływ ciepła systemowego. Dostarcza je zawsze, gdy na dwo­rze robi się chłod­niej, a w cie­płe dni automatycznie przerywa dostawę. Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia. Warto oszczędzać.

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także spo­sób ogrze­wa­nia. Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe. Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Pewność

Korzy­staj z cie­pła sys­te­mo­wego zawsze, gdy go potrze­bu­jesz. Nie musisz wie­dzieć, jak dzia­łają poszcze­gólne urzą­dze­nia cie­płownicze, aby móc korzy­stać codzien­nie z cie­pła i cie­płej wody. O stałe i nie­prze­rwane dzia­ła­nie sys­temu trosz­czą się dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego. Możesz mieć pew­ność, że w Twoim domu będzie cie­pło.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału. Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już! To takie wygodne.

Ekologia

Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę. Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece. To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą dotychczasowego sposobu ogrzewania na ciepło systemowe, zapytaj o to zarządcę swojego budynku lub skontaktuj się z nami. Pierwszym krokiem do podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej jest złożenie do Ciepłowni Miejskiej wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu, a następnie zawarcie umowy o przyłączenie.

Skip to content