Opis faktury VAT
objaśnienie pojęć

Rozliczenie i zapłata za dostarczone przez Ciepłownię Miejską ciepło następuje tylko i wyłącznie na podstawie faktury VAT.

Faktury wystawiane są Klientom, z którymi Ciepłownia Miejska ma podpisane umowy. Metody rozliczeń wynikają z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1988).

Poniższy przykład zawiera najważniejsze informacje o fakturach wystawianych przez naszą Spółkę oraz opis poszczególnych pozycji wyszczególnionych w dokumencie. Objaśnienia ułatwią analizę faktur jak i przybliżą podstawy umowne oraz prawne treści faktury.

Opis poszczególnych pozycji przykładowej faktury za ciepło

1 – Indywidualny numer faktury VAT, miejsce wystawienia faktury oraz data wystawienia dokumentu sprzedaży

2 – Dane Sprzedawcy

3 – Dane Odbiorcy oraz adres poboru energii cieplnej. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych będą to dane adresowe administratora.

4 – Indywidualny numer Odbiorcy nadawany przez Sprzedawcę ułatwiający identyfikację np. przy kontakcie z biurem obsługi czy przy zgłaszaniu reklamacji

5 – Oznaczenie banku oraz numeru rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności wykazane w dokumencie sprzedaży

6 – Opłata zmienna za dostarczone do Odbiorcy ciepło w okresie rozliczeniowym. Opłata stanowi iloczyn ilości ciepła w GJ, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej według aktualnie obowiązującej Taryfy dla ciepła.

7 – Opłata stała, niezależna od zużycia przez Odbiorcę ciepła, w wysokości 1/12 opłaty rocznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą dla ciepła.

8 – Oplata stała, niezależna od zużycia przez Odbiorcę ciepła, w wysokości 1/12 opłaty rocznej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą dla ciepła.

9 – Opłata zmienna za usługi przesyłowe w okresie rozliczeniowym. Opłata stanowi iloczyn ciepła w GJ, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą dla ciepła.

10 – Ogólna ilość zamówionej mocy cieplnej (w MW) oraz ilość pobranego ciepła (w GJ) w okresie rozliczeniowym.

11 – Ceny i stawki zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfa dla ciepła dla danej grupy taryfowej, do której przypisany jest Odbiorca

12 – Jednostkowa wartość cen netto (bez podatku VAT) opłat za zamówioną moc cieplną, usługi przesyłowe i zużyte ciepło

13 – Aktualna stawka podatku VAT oraz kwota podatku VAT wyliczona od kwot wskazanych w punktach 6, 7, 8, 9

14 – Wartość brutto (wraz z podatkiem VAT) poszczególnych pozycji opłat wykazanych w fakturze w punktach 6, 7, 8, 9

15 – Sumaryczna kwota netto, podatku VAT oraz kwota brutto poszczególnych pozycji wyszczególnionych w dokumencie sprzedaży

16 – Kwota należności do zapłaty (kwota brutto) uwzględniająca kwoty ewentualnych nadpłat lub zaległości widniejących na koncie Odbiorcy

17 – Grupa taryfowa, do której jest przypisany Odbiorca i zgodnie z którą naliczane są opłaty

Skip to content