Zarządzanie jakością
Polityka energetyczna

Polityka energetyczna – zarządzanie jakością w Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

Podstawą naszej działalności jest dostawa ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego.

Zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Szydłowca poprzez dbałość o bezpieczeństwo energetyczne systemu ciepłowniczego i rozwój sieci ciepłowniczej są misją naszej Spółki.

Konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Stale poprawiamy efektywność systemu ciepłowniczego. Jednocześnie rozbudowujemy system ciepłowniczy zgodnie z kierunkiem, w jakim rozwija się miasto.

Działania rozwojowe realizujemy w oparciu o wyznaczone cele, w szczególności dotyczące:

 • utrzymywania poprawnych relacji z Klientami – mieszkańcami Szydłowca i podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług,
 • zapewnienia kompetentnej kadry poprzez opracowanie metod rozwoju zawodowego pracowników,
 • modernizacji systemu ciepłowniczego, pozwalającej na zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła oraz standardów jakościowych wynikających z zawartych umów,
 • rozbudowy infrastruktury technicznej, umożliwiającej optymalizację procesu przesyłania ciepła oraz zwiększenie dostępności ciepła,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu ograniczania ryzyka zawodowego oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

Zakres polityki energetycznej obejmuje działania związane z dążeniem do poprawy oraz ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej.

Wyrażając troskę o środowisko naturalne, zobowiązujemy się do stosowania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii w trakcie prowadzonej działalności, a przede wszystkim:

 • racjonalne zarządzanie energią poprzez optymalizację energochłonnych obszarów działalności,
 • efektywną eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego,
 • monitorowanie pracy Ciepłowni oraz bieżącego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu optymalizacji wymaganych parametrów i ograniczania zużycia zasobów naturalnych,
 • wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, urządzeń i usług w celu poprawy wyniku energetycznego,
 • ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku energetycznego oraz doskonalenie systemu zarządzania energią,
 • rozwijanie świadomości energetycznej.

Polityka energetyczna jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.

Skip to content