Przyłącz się do sieci

Jeśli jesteś zainteresowany zmianą dotychczasowego sposobu ogrzewania na ciepło systemowe, zapytaj o to zarządcę swojego budynku lub skontaktuj się z nami.

Pierwszym krokiem do podłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej jest złożenie do Ciepłowni Miejskiej wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu, a następnie zawarcie umowy o przyłączenie.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Potrzebne dokumenty:

  • dokument określający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (akt własności, umowa notarialna lub podobny),
  • szkic sytuacyjny (wycinek aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500),
  • dowód osobisty lub pełnomocnictwo.

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć w siedzibie Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu lub przesłać pocztą (ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec).

Ciepłownia Miejska ocenia wniosek, biorąc pod uwagę możliwości przyłączenia (na przykład odległość od istniejącej sieci ciepłowniczej) oraz koszty. Po pozytywnej ocenie Ciepłownia wydaje „Techniczne warunki przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej). Dokument zawiera wskazówki dla projektanta, który opracuje dokumentację techniczną instalacji oraz wstępne warunki realizacji inwestycji. Załącznikiem do „warunków” jest projekt „Umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej”.

Po zaakceptowaniu przez Strony warunków przyłączeniowych kolejnym etapem jest podpisanie umowy o przyłączenie. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez Strony, na zasadach określonych w tej umowie.

Informacje dla wnioskodawcy

Ciepłownia określa warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Warunki przekazywane są wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich określenia.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych” (Dz.U. Nr 16 poz. 92 z 2007 r.).

Cena ciepła

Po wybudowaniu i odbiorze technicznym instalacji Dostawca i Odbiorca zawierają „Umowę sprzedaży ciepła”, która jest podstawą do dostarczenia energii cieplnej do obiektu Odbiorcy i rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami.

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen, stawek i opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W zakresie przesyłania i dystrybucji ciepłem stosuje się w rozliczeniach następujące rodzaje opłat:

  • Roczna opłata stała: płatna w 12. równych miesięcznych ratach, składająca się z opłaty za moc zamówioną oraz opłaty za usługi przesyłowe. Wysokość opłat wynika z wielkości zamówionej mocy cieplnej oraz cen określonych w Taryfie dla ciepła.
  • Opłata zmienna: stanowi iloczyn ciepła zużytego w okresie rozliczeniowym, zmierzonego urządzeniem pomiarowym zainstalowanym w węźle cieplnym i ceny jednego GJ wynikającej z cen Taryfy dla ciepła. Podobnie jak opłata stała składa się z opłaty za energię cieplną i opłaty za usługi przesyłowe.
  • W przypadku, kiedy Odbiorca pobiera z sieci ciepłowniczej nośnik ciepła (gorącą wodę uzdatnioną), Taryfa obejmuje również opłatę za pobrany nośnik. Jej wysokość jest ustalana na podstawie ilości pobranego nośnika, zmierzonego przez wodomierz zainstalowany w węźle cieplnym Odbiorcy i ceny nośnika określonej w Taryfie.
Skip to content