Schemat organizacyjny Spółki

Naczelnym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane na mocy Aktu Założycielskiego przez Burmistrza Miasta Szydłowiec.

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu jest spółką, w której 100 procent udziałów posiada Gmina Szydłowiec. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, w zakresie wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii cieplnej.

Spółka została zarejestrowana 8 listopada 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 2250. Akt powołujący Spółkę do życia podpisano 2 listopada 2000 roku. Następnie 11 lutego 2002 roku, w oparciu o złożony wniosek, Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000090177.

Obecnie Gmina Szydłowiec jest właścicielem wszystkich udziałów spółki. Posiada ona 10 000 udziałów o łącznej wartości 10 787 100 zł w kapitale zakładowym Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 10 760 900,00 zł.

Rada Nadzorcza

Zgromadzenie Wspólników na mocy Aktu Założycielskiego Spółki, w drodze powzięcia stosownej uchwały powołało trzyosobową Radę Nadzorczą. Jej kompetencje określa Akt Założycielski i Kodeks spółek handlowych. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej:

Marzena Karlikowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Sławomir Białkowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Andrzej Brzeziński – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki został powołany na mocy Aktu Założycielskiego i Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej. Kompetencje Zarządu określa Akt Założycielski, Kodeks spółek handlowych oraz Regulamin Pracy Zarządu.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata, nie dłużej jednak niż do czasu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy działalności Spółki w kadencji Zarządu.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Zarządu jednoosobowego pełni Dariusz Podgórski.

Skip to content