Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu przebiega bez opóźnień!

Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu przebiega bez opóźnień!

Trwa modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu. Po jej zakończeniu mieszkańcy zyskają nie tylko nowoczesną Elektrociepłownię. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.

Inwestycje podzielone są na dwa etapy. Pierwszy to modernizacja systemu ciepłowniczego budowę instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym.
Od tego momentu produkcja energii cieplnej będzie oparta o spalanie miału węglowego oraz gazu ziemnego. Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji przyczyni się do zapewnienia niższego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza oraz istotnego polepszenia efektywności energetycznej całego miejskiego systemu ciepłowniczego.

Prace, które rozpoczęły się w lutym 2022 roku przebiegają, mimo ciężkiego okresu w gospodarce, bez opóźnień. Agregat kogeneracyjny, który dojechał z czeskich Harovic, został już odebrany i zamontowany na specjalnych fundamentach.

Urządzenie o mocy elektrycznej ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok. 1,06 MWth ma pracować w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Instalacja użytkowana będzie przez cały rok – łącznie ok. 7976 godz/rok i produkować ma ok. 27 171GJ energii cieplnej oraz ok. 5 696 MWh energii elektrycznej. Jednostka wytwarzać będą energię cieplną na potrzeby systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadmiar będzie sprzedawany do krajowej sieci energetycznej.

Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest w listopadzie 2022 roku. Modernizacja jest możliwa dzięki funduszom europejskim, których wartość wynosi 2 147 757 zł, zaś pełny koszt modernizacji to 6 619 860 zł.

Projekt jest zgodny z założeniami POiIŚ 2014-2020. Wpisuje się w cele I osi priorytetowej ”Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Drugi etap modernizacji szydłowieckiej sieci ciepłowniczej to jej rozbudowa poprzez zamontowanie dodatkowych instalacji współpracujących z agregatem kogeneracyjnym – absorpcyjną gazową pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Połączenie źródeł będzie prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ograniczy zużycie energii pierwotnej przez przedsiębiorstwo na potrzeby produkcji ciepła i energii elektrycznej.

W projekcie założono zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa. Produkowana energia elektryczna (z kogeneracji) będzie w całości sprzedawana do OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) lub, w zależności od opłacalności, częściowo wykorzystywana na potrzeby własne.

Pompa ciepła będzie wykorzystywać jako dolne źródło energii ciepło odpadowe pochodzące z chłodzenia agregatów kogeneracyjnych, natomiast źródłami OZE będą dwa ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,10 MW. Za sprawą takiej konfiguracji dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie 1,74 MW, w tym energii elektrycznej 0,8 MW, a energii cieplnej – 0,94 MWt.

Efekt ekologiczny projektu ma być bardzo wymierny: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6 250,44 ton w ciągu roku, zredukowanie zużycia energii pierwotnej rocznie o 14 552,72 GJ, a także wytworzenie w skojarzeniu, czyli w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – energii elektrycznej (10 105 MWh/rok) i energii cieplnej (43 111 GJ/rok).

Ta część modernizacji Ciepłowni Miejskiej jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu to 7 488 240 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW wyniesie 2 856 462 zł a pożyczka 3 226 538 zł. Pozostałe pieniądze na inwestycję (blisko 1,4 mln zł) zaangażuje miejski samorząd. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest w czerwcu 2024 roku.

Skip to content