Ogrzewanie z Ciepłowni w Szydłowcu, a dopłaty do ciepła systemowego. Wyjaśniamy zapisy ustawy

Ogrzewanie z Ciepłowni w Szydłowcu, a dopłaty do ciepła systemowego. Wyjaśniamy zapisy ustawy

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zapewnienia wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów wrażliwych poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Ustawa wprowadza wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego, czyli ciepła produkowanego przez miejskie ciepłownie.

Przepisy przewidują dla wytwórców obowiązek ustalenia ceny ciepła – tzw. średniej ceny ciepła z rekompensatą – na 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła, jak ma to miejsce w Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu (art. 3 ust. 3 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – Dz. U. 2022 poz. 1967).

Średni cena wytwarzanego ciepła przez Ciepłownię Miejską w Szydłowcu wynosi 82,90 zł/GJ. Jest to cena dużo niższa niż ustalona cena z rekompensatą, dlatego przewidziane ustawą rekompensaty nie należą się Odbiorcom ciepła wytwarzanego przez szydłowiecką Ciepłownię. Wzrost kosztów ogrzewania nie jest bowiem tak wysoki, jak w innych samorządach. Stawka wytwarzanego ciepła jest niższa o ponad 20 proc. od ceny rekompensowanej.

Ceny oraz stawki opłat zostały ustalone z zasadami określonymi w:

  • Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 t. poz. 718 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 92).
Skip to content