Ciepłownia miejska ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji kierownika projektu (inżyniera kontraktu).

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Zamawiającego z dn. 12.04.2021r., który znajduje się na stronie internetowej: https://cieplowniaszydlowiec.pl/index.php/2020/02/07/regulamin-zamowien-sektorowych/
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SWZ, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące oraz określone w ww. Regulaminie.

INFORMACJE DODATKOWE

  1. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, z Europejskiego Funduszu Spójności.
  2. Wszelkie rozliczenia i dokumenty dotyczące Zamówienia powinny zawierać dane w walucie PLN. Jeżeli Wykonawca posiada dokumenty w walucie innej niż PLN, to powinien je przeliczyć zgodnie ze średnim kursem przeliczeniowym NPB z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
  3. Wszystkie dokumenty sporządzone wraz z ofertą i przedłożone Zamawiającemu powinny być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

ZAŁĄCZNIKI ORAZ PEŁNA TREŚĆ PRZETARGU

Skip to content