Kolejna dotacja na modernizację Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

Kolejna dotacja na modernizację Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

W dniu 30 grudnia 2021 roku w Wydziale Zamiejscowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu została podpisana umowa na finansowanie zadania pn: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE””. Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w ramach programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ze strony NFOŚiGW umowę podpisali: Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Janusz Topolski – Pełnomocnik Głównego Księgowego. Stronę Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu reprezentował Dariusz Podgórski – Prezes Zarządu.

W akcie podpisania umowy uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Miasta Szydłowca – Burmistrz Artur Ludew oraz przedstawiciele Sejmu RP: poseł Marek Suski i posłanka Agnieszka Górska.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji we współpracy ze źródłami OZE – gazową absorpcyjną pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi. Połączenie tychże źródeł, będzie prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ograniczy zużycie energii pierwotnej, przez przedsiębiorstwo na potrzeby produkcji ciepła oraz energii elektrycznej.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 7 488 240 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 6 083 000 zł, koszty niekwalifikowalne: 1 405 000 zł. Kwota dotacji wyniesie 2 856 462 zł.

Planowana data zakończenia przedsięwzięcia 30.06.2024 roku.

Celami szczegółowymi  projektu są:

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
  • redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów,
  • zwiększenie sprawności systemu poprzez zastosowanie technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
  • uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,
  • zwiększenie niezależności energetycznej Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu,
  • dywersyfikacja przychodów Spółki dzięki sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego)
  • utrzymanie akceptowalnej ceny ciepła dla mieszkańców Szydłowca

W wyniku realizacji przedsięwzięcia Spółka uzyska następujący efekt ekologiczny :

  • Zmniejszenie emisji CO2: 6250.44 Mg/rok Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 14552.72 GJ/rok
  • Ilość wytworzonej energii elektrycznej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja): 10 105 MWh/rok
  •  Ilość wytworzonej energii cieplnej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja):      43 111 GJ/rok
Skip to content