Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE” – dotacja

Inwestorem jest Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu, która prowadzi działalność w zakresie dostawy i dystrybucji ciepła dla odbiorców instytucjonalnych, komunalnych i spółdzielczych terenie Miasta Szydłowiec. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu poprzez rozbudowę instalacji wytwarzania energii, elektro instalacja zlokalizowana będzie w Szydłowcu na terenie istniejącej ciepłowni, nr działki ewidencyjny 1380/11, 1381/1, 1382/1.Miejsce realizacji programu miasto Szydłowiec. Program będzie dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach Programu Priorytetowego 5.9 Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe Poddziałanie 7.5.4.

Na dzień złożenia wniosku Inwestor wykonał:

 • opracowane studium wykonalności wraz z modelem finansowym dla przedmiotowego zakresu projektu,
 • prace koncepcyjne związane z przedstawionym zakresem przedsięwzięcia,
 • rozpoznanie cenowe dla realizacji niniejszej inwestycji.

W trosce o podnoszenie standardu życia mieszkańców Szydłowca oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, jednym ze strategicznych celów Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o, jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie produkcji, dystrybucji i dostawy ciepła do wszystkich odbiorców. W wyniku realizacji projektu Ciepłownia w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią dzięki modernizacji polegającej na budowie instalacji kogeneracji gazowej. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko, a dodatkowo zdecydowanie zmniejszą koszty produkcji energii cieplnej.

OPIS CELÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA: Niniejszy projekt polegający na zmianie systemu ciepłowniczego w Szydłowcu, w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Modernizacja systemu ciepłowniczego poprzez rozbudowę instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE ma celu przede wszystkim zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji we współpracy ze źródłami OZE – gazową absorpcyjna pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi. Połączenie tychże źródeł będzie prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ograniczy zużycie energii pierwotnej przez przedsiębiorstwo na potrzeby produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. W projekcie założono zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa. Produkowana energia elektryczna (z kogeneracji) będzie w całości sprzedawana do OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) lub w zależności od opłacalności częściowo wykorzystywana na potrzeby własne. W wyniku realizacji projektu Ciepłownia w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią dzięki modernizacji polegającej na budowie instalacji kogeneracji gazowej. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko, a dodatkowo zdecydowanie zmniejszą koszty produkcji energii cieplnej.

Cele szczegółowe Projektu to:

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów,
 • zwiększenie sprawności systemu poprzez zastosowanie technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
 • uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,
 • zwiększenie niezależności energetycznej Wnioskodawcy,
 • dywersyfikacja przychodów Spółki dzięki sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).

Szczegółowy zakres budowlany projektu (inwestycji) dotyczy:

 • budowy abonenckiej stacji transformatorowej, – budowy przyłącza ciepłowniczego od istniejącej Ciepłowni do budowanej instalacji kogeneracji w zabudowie kontenerowej,
 • budowy przyłącza gazowego,
 • wpięcie istniejącego gazociągu do stacji pomiarowej,
 • budowy fundamentu pod zabudowany w kontenerze agregat kogeneracyjny,
 • przebudowy i rozbudowy układu odwodnienia oraz kanalizacji deszczowej terenu pod agregaty kogeneracyjne zgodnie z zakresem zawartym w projekcie branżowym Nr tech.: 116383 Strona 6 z 31 Wydruk roboczy,
 • dostawy i montażu kompletnego agregatu kogeneracyjnego 1x ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej ok. 0,8 MWth, w zabudowie kontenerowej,
 • układu odprowadzenia spalin z agregatu kogeneracyjnego wraz z tłumikami hałasu dopasowany do wymagań środowiskowych,
 • instalacji ochrony akustycznej (ekrany akustyczne) celem wypełnienia wymagań zawartych w przepisach ochrony środowiska,
 • instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej dla gazowych absorpcyjnych pomp ciepła (źródła OZE),
 • instalacji źródła OZE – gazowej absorpcyjnej pompy ciepła o mocy ok. 0,03MWt -produkującego ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego miasta Szydłowiec,
 • instalacji źródła OZE – paneli fotowoltaicznych o mocy elektrycznej ok. 0,1 MWel – (2×0,05MWe) produkującego energię elektryczną na potrzeby własne zakładu,
 • akumulator (bufor) ciepła,
 • wykonania instalacji AKPiA oraz SCADA – pozwalającej sterować zespołem agregatów kogeneracyjnych we współpracy z kotłownią węglową oraz źródłami OZE, poprzez zdalne stanowisko operatora,
 • budowy stacji pomiarowej gazu oraz instalacji gazowej – od projektowanej stacji pomiarowej do zabudowy kontenerowej agregatu,
 • budowy niezbędnych przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • zagospodarowania terenu (oświetlenie, ogrodzenie) oraz wymaganego do potrzeb serwisu układu drogowego wraz z włączeniem do istniejącej ciepłowni.
Skip to content