Postępowanie przetargowe w ramach zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE” na pełnienie funkcji kierownkia projektu (inżyniera kontraktu)

Realizacja Zamówienia odbywała się będzie na podstawie umowy z Wykonawcą oraz umowy, którą Zamawiający zawrze z Generalnym Wykonawcą na realizację Inwestycji, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania przetargowego. Zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcą i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją Inwestycji nastąpiło niż 29 listopada 2022 r.

Termin składania ofert: 23 stycznia 2023 roku, godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 23 stycznia 2023 roku, godz. 10.15

Dokumentacja

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja warunków zamówienia

Formularz ofertowy, wykaz osób wyznaczonych do wykonania umowy, wykaz usług, oświadczenie oferenta

Wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania do przetargu

Skip to content