Sprzedaż paliwa stałego przez Gminę Szydłowiec

Sprzedaż paliwa stałego przez Gminę Szydłowiec

Gmina Szydłowiec we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu oraz Ciepłownią Miejską Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje o rozpoczęciu w dniu 14 listopada 2022 roku przyjmowania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu (wejście od strony ul. Kościuszki).

Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Ośrodka (pok. nr 9) oraz Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Wniosek można również pobrać z tej strony internetowej.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Po przeprowadzonej weryfikacji pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu skontaktuje się z Wnioskodawcą zgodnie z danymi podanymi we wniosku celem poinformowania o wynikach weryfikacji. Wnioskodawca w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie poproszony o wpłatę równowartości zadeklarowanej ilości paliwa stałego.

Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać przelewem bankowym lub w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (pl. Rynek Wielki 1), lub na rachunek bankowy gminy nr 09 9129 0001 0099 0900 3317 0079 – Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 8, 26-500 Szydłowiec. W tytule przelewu/wpłaty należy podać „Wpłata za zakup preferencyjny paliwa stałego”.

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany w cenie 2.000 zł brutto za 1000 kg.

Po dokonaniu i zatwierdzeniu zapłaty, Wnioskodawca oczekuje na informację z Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu dotyczącą ustalania terminu odbioru paliwa stałego. Miejscem odbioru paliwa stałego jest plac Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Kolejowej 21, 26-500 Szydłowiec.

Koszt transportu paliwa stałego z miejsca odbioru do gospodarstwa domowego ponosi Wnioskodawca. Ciepłownia Miejska nie będzie świadczyć usług transportowych w tym zakresie.

Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.

Zgodnie z zapisami ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony Wnioskodawca ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

Wniosek do pobrania

Skip to content